۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۵, جمعه

معضل و مشکلات اپوزیسیون خارج نشین


معضل و مشکلات  اپوزیسیون خارج نشین

^%^%^%^%^%^%^%^%^%^%^%^%
1-      اپوزیسیونی که خود اساسا دیکتاتور بوده و هست .
2-      اپوزیسیونی که در ان باند و باند بازی بوه و همچنان وجود دارد .
3-      اپوزیسیونی که هنوز اندر خم کوچه است و هیچ راهکاری برای خارج شدن از پیله ای که به دور خود تنیده نداشته و ندارد و حتی هیچ پیشنهادی را هم برای خارج شدن از بن بست بی برنامگی و بی اعتباری خود ، قبول نمیکند .
4-      اپوزیسیونی که هیچگاه حاضر به قبول اشتباهات خود نبوده و تاب و تحمل شنیدن انتقاد را ندارد و منتقدین خود را همچون یک نظام دیکتاتوری مورد حمله ایادی خود قرار داده و او را متهم به دهها و صدها کار نکرده میکند .
5-      اپوزیسیونی که متحد و منسجم نبوده و نیست و حاضر به شکل گیری در قالب یک اپوزیسیون متحد و منسجم نمیباشد .
6-      اپوزیسیونی که در سر پیکان آن عده ای بت پرست و انحصار طلب، خود محور، قرار گرفته و به شکلی خود را  به حق دانسته و میداند .
7-      اپوزیسیونی که   با عملکرد خود حافظ و نگهدارنده پایه های ظلم و ستم و نظام دیکتاتوری جمهوری اسلامی بوده است .
8-      اپوزیسیونی که بیش از سه دهه است بسیاری از بزرگان آن دچار بیماری توهم و افت منیت بوده و این بیماری و افت و مرض ، انچنان در فضا ء اپوزیسیون رخنه کرده که هر تازه وارد به اپوزیسیون اغلب دچار این مرض توهم و منیت شده و میشود و چه بسیار بوده و هستند افرادی متوهم و خود بزرگ بین که دچار افت منیت هم شده و جز نوک بینی خود هیچ چیز دیگری را ندیده و نمیخواهد ببیند .اپوزیسیونی که اساسا دچار توهم است و، توهم لیاقت و اعتبار و خود بزرگ بینی و . . . 
9-      اپوزیسیونی که حاضر به گذشت و فداکاری برای ایران و ملت ایران نبوده و اساسا به تنها چیزی که فکر نکرده و نمیکنند ملک و ملت است .
10-  اپوزیسیونی که بزرگان ان فقط به فکر جایگاه و اعتبار و منافع خود و مطرح شدن در رسانه ها ی مثل بی بی سی و صدای امریکا و . . . بوده و هستند .
11-  اپویسیونی که  در ان همه با هم دشمنی دارند و رقابت برای کسب شهرت و کرسی ریاست و . . . و هر دم ، سخن از دمکراسی و اتحاد میزنند و . . .
12-  اپوزیسیونی در ان مردان و زنانش به اصول پایبند نبوده و نیستند .و خیر و صلاح و منافع خود  را ورای خیر صلاح ملک و ملت میدانند .
13-  اپوزیسیونی که برای گذار به دمکراسی در ایران احتیاج به مشارکت فعالان سیاسی جوان  در داخل ایران دارد ولی هرگز به انها بهاء نداده و فقط نیروهای را که حاضر به سینه زدن زیر بیرق انها باشند را به عنوان نوچه پذیرا هستند .
14-  اپوزیسیونی که هرشخصی وارد آن میشود به یک باره شهوت شهرت طلبی و کسب نام به سراغ او رفته و دامنش را میگیرد.
15-  اپوزیسیونی که در آن افرادی رخنه کرده اند که مستقیم و غیر مستقیم از حامیان حکومت منحوس جمهوری اسلامی بوده و حتی از منابع مالی حکومت جمهوری اسلامی ایران بهرمند گشته و میشوند. .
16-  اپوزیسیونی که خریدنی است و بسیاری از مدعیان آن قابل خریدن بوده و هستند . مگر سردار مدحی نفوذی سیستم اطلاعاتی وامنیتی حکومت آخوندها نبود که برای برخی از به اصطلاح اشخاص اپوزیسیون الماس چندین میلیون دلاری هدیه داده بود .
17-  اپوزیسیونی که از سر بدبختی وفلاکت حاضر به نشست با انحصار طلبان به اصطلاح اصلاح طلب حکومتی شده است .
18-  اپوزیسیونی که بسیاری از افراد در آن ، اپوزیسیون را ارث پدری خود دانسته و هرگز حاضر نیستند میدان مبارزه را برای نیروه های تازه نفس با افکار و طرح های تازه باز کنند .
19-  اپوزیسیونی که بزرگان آن در جناح های مختلف سیاسی نه تنها در بین خود بلکه با ملت داخل ایران هم صادق نبوده و نیستند و دارای دلبستگیها و وابستگیهای سیاسی  بوده و هستند .
20-  اپوزیسیونی که با عملکرد خود باعث شده مردم ایران آرزوی حمله آمریکا و اسرائیل را برای رهایی از دیکتاتورها داشته باشند .
21-  اپوزیسیونی که انقدر خار و خفیف شده ان قدر کوچک و ذلیل شده که به جای اتکاء به قدرت و پشتوانه ملت دل در گرو کمک و مساعدت اسرائیل و آمریکا برای رهایی از دیکتاتور را دارد .
22-  اپوزیسیونی که نه تنها خود عامل دیکتاتوری بوده و هست بلکه دچار بحران نمایندگی در میان ملت است .
23-  اپوزیسیونی که نیروهای  مفید آن همه سر خورده و پراکنده اند و انسجام ندارند .
24-  اپوزیسیونی که اعتماد به نفس نداشته و ناتوان در صحنه مبارزه است .
25-  اپوزیسیونی که دنباله روی نیروهای میانجی و دوزیستان سیاسی است .
26-  اپوزیسیونی که باز توهم دارد و فردیت در آن جایگزین شده و پر شده از افرادی کلاش و حسود و دروغگو ، پر شده از موج سوران و فاحشگان سیاسی .
27-  اپوزیسیونی که پر شده از افرادی مشکوک و خائن و بدنام و فاسد ، پر شده از افرادی که در نهان با سیستم اطلاعاتی و امنیتی حکومت دیکتاتوری آخوندها در ایران در ارتباط بوده و نفوذی رژیم آخوندی ایران بوده و در رسانه ها و سایتهای خبری مشغول به انحراف کشاندن جریان مبارزه هستند.
28-  اپوزیسیونی که دادخواهی ملت ایران را ندیده گرفته و به موارد حاشیه ای می پردازد .
29-  اپوزیسیونی که خود مخرب و تزئینی است و بیشتر به بادکنک میماند و هراس پرور است .
30-  اپوزیسیونی که خود ترور و حذف شخصیت میکند .و تنفس در فضاء آن بخاطر الودگی های بسیار سخت و دشوار.
31-  اپوزیسیونی که گاهی درب آن انچان بسته است که کسی را به جمع خود راه نمیدهند و یا گاها درب آن انقدر باز و بی در و پیکر است که هر رجاله  فاحشه سیاسی تازه وارد بدون اندیشه و تفکر در ان راه یافته صاحب اسم و رسم و کرسی و تریبون میشود .عده ای بی لیاقت و بی کفایت بدنام و بی ارزش که در این اپوزیسیون راه یافته و ادعای بزرگی و مبارزه میکنند .
32-  اپوزیسیونی که با واژه براندازی مشکل داشته و از آن وحشت دارد .و اساسا نمی داند با حکومت جمهوری اسلامی چه باید کرد .و کاملا بی برنامه و بی هدف است .
33-  اپوزیسیونی که هنوز در بحث های تئوریک و اکادمیک گیر کرده و درجا میزند .
34-  اپوزیسیونی که برخی از اعضاء آن با هم و با دیگران رودربایستی دارند .
35-  اپوزیسیونی که در کنترل رژیم جهوری اسلامی بوده و هست .
36-  اپوزیسیونی که افراد داخل ان بجای اثبات توانایهای خود سعی در تخریب فعالین و مبارزین راستین و دیگران را داشته ، آنهم بخاطر آن که از اینکه مبادا به نام و اعتبارشان خدشه وارد شود .
37-  اپوزیسیونی که ملت به آن بی اعتماد است .و حاضرین در آن با همدیگر مشکل شخصی و عداوت و کینه دارند .
38-  اپوزیسیونی که به دنبال هدف نبوده و به دنبال وسیله میرود . شدیدا شخصیت محور است .
39-  اپوزیسیونی که عده ای کلاش و کلاه بردار و فرصت طلب در آن رخنه کرده و با فریب ملت و افکار عمومی سعی در به انحراف کشاندن جریان مبارزه ملت داشته و دارند .
40-  اپوزیسیونی که خود دیکتاتور است و با توسل به زور و ... می خواهد باور و اعتقادات خود را به ملت و سایرین تحمیل کند.
41-  اپوزیسیونی که هر دم از ان بری میرسد ، و هر دم عده ای کلاش و کلاهبردار فرصت طلب برای خودشان  ، گنگره ملی ،اتحاد ملی و . . . تشکیل داده و نوچه گان خود را در فیس بوک مامور تبلیغات برای باند خود کرده و به منتقدین حمله و انگ میزنند .
42-  اپوزیسیونی که این روزها قسمت عمده مبارزات خود را صرف وقت گذاشتن در فیس بوک کرده و تبدیل به اپوزیسیون فیس بوکی شده .
و اخر انکه اپوزیسیونی که تهی گشته از مردان و زنان شیر دل مبارز و پر گشته از کفتاران و شغالان و لاشخوران بد اندیش .انهایی که این روزها با ترتب دادن یک باند تحت نامهای مختلف مانند جنبش و شورا و حزب و . . . فقط و فقط به فکر منافع خود بوده و هستند .و این است که ملت ایران اول باید مصیبت و معضل اپوزیسیون خود را حل کند بعد بتواند با رژیم منحوس جمهوری اسلامی مبارزه کرده و ان نظام را ساقط نماید.
مهرداد حیدرپور 4/5/2012 برابر با 15 اریبهشت 1391 خورشیدی
Meh.mah2@yahoo.com

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر